Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient, indsamler og behandler Reumatologisk Praksis en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Reumatologisk Praksis behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Reumatologisk Praksis indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig og din behandling):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, familierelationer, civilstand, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger: journaloplysninger fra andre hospitaler, speciallæger eller egen læge, tests, prøvesvar, røntgenbilleder, scanningssvar mm.

Formål

Vi behandler og benytter dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer – herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser som fx DanBio
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 1. Dokumentationspligt
 2. Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemme for behandlingen
 3. Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 4. Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 5. Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 6. Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 7. Håndtering af tvister med registrerede og tredjepart
 8. Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysninger vil være, at vi ikke kan varetage formålene beskrevet ovenfor, hvilket i nogle tilfælde vil betyde, at vi ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner. Det kan være fra din journal på andre sygehuse, fra den læge, der har henvist dig eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler naturligvis de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt for det aktuelle og videre behandlingsforløb
 • Myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedet Erhvervsforsikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil iflg. gældende lovgivning
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger
 • Ved henvisning af patienter, videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorier
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landet apoteker og til Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 • Ved videregivelse af epikriser (et afsluttende notat i din journal, der kort opridser din behandling hos os) videregives oplysninger til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus
 • I nogle tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for en almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9 (2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtede til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§20-23 samt i sundhedsloven.
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes én gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §49 og sundhedsloven.
 • Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Epikriser, som er et kort sammendrag af din sygehistorie og behandlingsforløb, sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens §45.

Tilbagekaldelse af samtykke

 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er pt.:

 • Sommer it
 • Novax
 • Dropbox (udelukkende til lydfiler)

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for, for at kunne varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid fx i forbindelse med en klagesag eller ved en erstatningssag, hvor personoplysningerne i så fald vil blive opbevaret indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet (din ret til kontrol over dine egne data), retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Reumatologisk Praksis
Sydbanegade 4, 1.th.
6000 Kolding

Tlf.: 75 13 93 00